Lavateh d.o.o.

    Kudeljarska 5

    32000 Vukovar

    OIB 58467871476

    +385 (0)98 709 071